گواهینامه ها

به دليل توجه ويژه به امر نوآوری و کيفيت محصولات و سيستمهای کيفی ، شرکت پاسکو همواره به عنوان يک شريک مطمئن برای خودرو سازان مطرح بوده است و در اين راستا نايل به اخذ عناوين ذيل گرديده است:

اخذ گواهینامه اشتهار به کیفیت در صنعت خودرو از وزارت صنایع

اخذ گريد A شرکت ساپکو در زمينه طراحی و توليد محصولات

اخذ گريد B شرکت سازه گستر در زمينه طراحی و توليد محصولات

اخذ تائيديه شرکت ساپکو در زمينه طراحی انواع دسته موتور با همکاری شرکت FEV آلمان

اخذ استاندارد ISO\TS 16949:2009 از شرکت NORD  TÜV  آلمان

اخذ استاندارد ISO 9001:2008 از شرکت NORD  TÜV  آلمان

اخذ استاندارد OHSAS 18001:2007  از شرکت NORD  TÜV  آلمان

اخذ استاندارد ISO 14001:2004  از شرکت NORD  TÜV  آلمان