مجموعه تعویض دنده

لاستیک گردگیر دسته دنده تندر ۹۰

لاستیک داخل میل ماهک پژو ۴۰۵

لاستیک داخل میل ماهک پژو ۲۰۶

گردگیر هوزینگ تندر ۹۰

لرزه گیر لاستیکی هوزینگ تندر ۹۰